Algemene voorwaarden

U vindt op deze pagina onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan MaKeRS V.O.F. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. MaKeRS V.O.F.: opdrachtnemer, onder meer handelend onder de naam MaKeRS Vastgoedpromotie
 3. Producten van MaKeRS V.O.F. zijn: modellen van producten, maken en modelleren van foto’s, plattegronden, impressies, animaties en concepten alsmede het inmeten van bedrijfsgebouwen en woningen en het opstellen van rapporten hierover. Hierna worden deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

 

Artikel 2 Offertes, overeenkomsten en aanbiedingen

 1. Alle offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer blijven 30 dagen geldig tenzij op de offerte een andere termijn wordt vermeld door opdrachtnemer.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht MaKeRS V.O.F. niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
 5. Een opdracht komt tot stand indien opdrachtnemer een definitieve offerte voor akkoord ondertekend per post of online ondertekening aan opdrachtgever heeft geretourneerd binnen de geldigheidsduur van de offerte.
 6. Een overeenkomst komt tot stand indien deze door beide partijen is ondertekend.
 7. Wijzigingen van de opdracht of de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk worden overeengekomen.
 8. De in de overeenkomst, offerte of prijsopgaaf genoemde prijs geldt als een richtprijs. MaKeRS V.O.F. behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie tot 20% van de overeengekomen prijs extra te factureren.
 9. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van MaKeRS V.O.F., maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor MaKeRS V.O.F. werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van MaKeRS V.O.F. bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten MaKeRS V.O.F. aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. MaKeRS V.O.F. verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht MaKeRS V.O.F. zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.
 2. Het staat MaKeRS V.O.F. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.
 3. MaKeRS V.O.F. zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed MaKeRS V.O.F. in acht nemen.
 4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop MaKeRS V.O.F. geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en MaKeRS V.O.F. is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MaKeRS V.O.F. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan MaKeRS V.O.F. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan MaKeRS V.O.F. zijn verstrekt, heeft MaKeRS V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever staat tegenover MaKeRS V.O.F. in voor de juistheid van verstrekte gegevens. MaKeRS V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat MaKeRS V.O.F. is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MaKeRS V.O.F. kenbaar was.
 7. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door MaKeRS V.O.F. een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. MaKeRS V.O.F. zal zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid. Voor wat betreft een overeenkomst tot inmeting, werkt MaKeRS V.O.F. volgens de door de NEN uitgegeven NUM normen, waarvan onder andere NTA 2581:2011 “opstellen van meetrapporten volgens NEN 2580:2007 incl. correctieblad C1:2008”. Een marge van maximaal 5% afwijking op de totale waarde van het meetcertificaat wordt gehanteerd.
 8. Indien door MaKeRS V.O.F. of door MaKeRS V.O.F. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG, PDF of DWG. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Uitdrukkelijk behoudt MaKeRS V.O.F. het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat MaKeRS V.O.F. alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.
 2. MaKeRS V.O.F. heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.
 3. Iedere week brengt MaKeRS V.O.F. de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur.
 4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. MaKeRS V.O.F. zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebrekestelling door MaKeRS V.O.F. is vereist.
 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is MaKeRS V.O.F. gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen) na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van MaKeRS V.O.F., de kosten van eventueel ingeschakelde gemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,-.
 4. Bij niet tijdige betaling is MaKeRS V.O.F. onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van MaKeRS V.O.F. kan leiden.
 5. Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, zoals genoemd in de punten 2 en 3, behoudt MaKeRS V.O.F. alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter.
 6. Indien de factuur van MaKeRS V.O.F. niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan MaKeRS V.O.F. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. MaKeRS V.O.F. behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door MaKeRS V.O.F. geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverde product(en) van MaKeRS V.O.F. zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van het geleverde product verboden zijn. De boete bedraagt 200% van de gefactureerde prijs van het product en is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 onder 5 van de algemene voorwaarden.
 2. Alle door MaKeRS V.O.F. verstrekte producten, zoals foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaKeRS V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. MaKeRS V.O.F. verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat MaKeRS V.O.F. alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. De aard van het verstrekte product/ de verstrekte producten bepaalt slechts dat het product/ de producten dient/ dienen te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal/ zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiele huurders dan wel (ver)kopers van bedoeld onroerend goed.
 3. MaKeRS V.O.F. behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/ of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken.
 4. Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (© MaKeRS Vastgoedpromotie) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door MaKeRS V.O.F. gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van MaKeRS V.O.F.

 

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie

 1. MaKeRS V.O.F. heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. MaKeRS V.O.F. zal te allen tijde tegenover eenieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
 2. MaKeRS V.O.F. zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die
  • reeds bij MaKeRS V.O.F. bekend is
  • onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld
  • door MaKeRS V.O.F. rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
 4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging van de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met MaKeRS V.O.F., medewerkers van MaKeRS V.O.F. of van ondernemingen waarop MaKeRS V.O.F. ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door MaKeRS V.O.F. te lijden schade.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Klachten over een product van MaKeRS V.O.F. dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan MaKeRS V.O.F. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan MaKeRS V.O.F. te worden medegedeeld, zodat MaKeRS V.O.F. in staat is adequaat hierop te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is zal MaKeRS V.O.F. de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan MaKeRS V.O.F. te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, dan wel MaKeRS V.O.F. redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.
 3. De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor MaKeRS V.O.F. beperkt tot maximaal het bedrag wat MaKeRS V.O.F. aan het product waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd. Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan MaKeRS V.O.F. opgegeven, is MaKeRS V.O.F. niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MaKeRS V.O.F. of personen die door MaKeRS V.O.F. zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. MaKeRS V.O.F. zal geen indirecte schade vergoeden.
 4. MaKeRS V.O.F. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele acties die derden ondernemen met de producten die door MaKeRS V.O.F. worden geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan een door MaKeRS V.O.F. geproduceerd product te ontlenen.
 5. MaKeRS V.O.F. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derde(n).

 

Artikel 9 Intrekken van een opdracht

 1. Zowel opdrachtgever als MaKeRS V.O.F. heeft het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door MaKeRS V.O.F., door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat MaKeRS V.O.F. van de verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door MaKeRS V.O.F. zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt is opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale kosten van de opdracht, alsmede de overige door MaKeRS V.O.F. gemaakte kosten aan MaKeRS V.O.F. te voldoen. Dit dient ook betaalt te worden indien MaKeRS V.O.F. nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden.
 3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht tot het inmeten of het maken van een ander product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan MaKeRS V.O.F. voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.
 4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is MaKeRS V.O.F. gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

 

Artikel 10 Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van MaKeRS V.O.F. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaKeRS V.O.F. aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiele huurders dan wel kopers van bedoeld onroerend goed.
 2. MaKeRS V.O.F. is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

 

Artikel 11 Bewaartermijn

MaKeRS V.O.F. zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 12 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren. Na 12 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 1 jaar terug en tegen een meerprijs van € 9,95 excl. btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd. Twee jaar na de uitvoering van een opdracht worden alle gegevens verwijderd.

 

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. MaKeRS V.O.F. heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.
 2. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 3. MaKeRS V.O.F. verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.
 4. De algemene voorwaarden kunnen – op verzoek – ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud van de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen MaKeRS V.O.F. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, aansluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter in Den Haag.

Contactons

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op.

Email info@makersweert.nl
Telefoon +31 85 1303 913

Contactformulier

Ook gespecialiseerd in commercieel vastgoed!

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Neem contact op
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×